Medezeggenschapsraad
Bij de wet is geregeld dat inspraak van ouders en personeel plaatsvindt d.m.v. de Medezeggenschapsraad (MR). De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de MR zijn geregeld in het MR-reglement. De Medezeggenschapsraad is een overlegorgaan tussen school, ouders en bestuur. Dit is enigszins te vergelijken met een Ondernemingsraad in het bedrijfsleven.

De wet schrijft precies voor op welke gebieden het bestuur advies of instemming aan de MR moet vragen. Ook kan de MR ongevraagd het bestuur van advies dienen. De grootte van de MR is afhankelijk van het leerlingenaantal van de school. Op onze school bestaat de MR uit 6 leden: 3 ouders en 3 leerkrachten. De MR praat over "daagse" dingen, maar ook over dingen die met de lange termijn te maken hebben zoals: jaarplanning, schoolactiviteiten, de onder­wijskundige inhoud van de school in de komende jaren, enz.

De ouders zijn
  • mevr. C. Domenie
  • dhr. M. Hanssen
  • mevr. S. Troina-Hooi

De leerkrachten zijn
  • Juffrouw Caroline Gosselin
  • Juffrouw Bianca Wolting

Over de activiteiten van de MR wordt u geïnformeerd via
  • de schoolkrant;
  • losse brieven;
  • mededelingen bij de ingangen van de school.

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht bij de leden.